در زیر مجموعه این منو می توانید مقالات منتشر شده و مقالات تخصصی که توسط کارشناسان مجتمع گوهرپارسیان در زمینه های مختلف مربوط به گوهرشناسی و طراحی جواهرات تهیه و تنظیم شده اند را مشاهده نمایید.

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877