الماس

انواع برش ها در الماس

فرزاد زندی

مهندس فرزاد زندی،مدیر عامل گوهرپارسیان فارغ التحصیل از موسسه HRD بلژیک،GIA آمریکا و دارای مدرک مربیگری و قیمت گذاری از ISG آمریکا
 سنگ شناسی
برش گوهر ها یکی از مهمترین فاکتورهای درجه بندی آنها است. به ویژه در الماس ها که کیفیت برش، صیقل صفحات و نحوه چیدمان آنها بر روی براقی آن بسیار تأثیر گذار است.
گوهر ها به اشکال مختلفی برش می خورند. اغلب، شکل آنها با سبک برششان اشتباه می شود. در مبحث تراش گوهر ها دو مفهوم وجود دارد:
Cutting Shape (شکل برش) و Cutting Style (سبک برش)
شکل برش (Cutting Shape) به شکل هندسی گوهر ها اشاره می کند همانند گرد (Round)، بیضی (Oval)، مربع (Square)، مستطیل (Rectangular) و ... .
سنگ شناسی
سبک برش (Cutting Style) تعداد و نحوه قرار گرفتن صفحات برش را توصیف می کند. در نتیجه تناسب بین صفحات و کیفیت تراش آنها باعث ایجاد بیشترین انعکاس نور می شود.
همه برش ها سه قسمت اصلی داشته که عبارتند از Crown (تاج)، Pavilion (خیمه) و Girdle (کمربند) که هر کدام از این قسمت ها دارای صفحات متعددی هستند.
سنگ شناسی
به طور کلی، سه تراش اصلی برای گوهر ها استفاده می شود که عبارتند از:Cut Brilliant، (Step Cut) Emerald Cutو Mixed Cut.
Brilliant Cut (برش برليان)
از اين برش براي به وجود آورن براقي بیشتر در سنگ هايي که داراي سختي و ضريب شکست بالا و از شفافيت خوبي برخوردار هستند، استفاده مي شود. بيشتر الماس ها و حتی گوهرهای رنگی نیز به اين روش برش داده مي شوند. در اين نوع برش صفحات متعددي به اشکال متفاوت ايجاد مي شود. این برش در سال 1919 توسط Marcel Tolkowsky ابداع شد. از اين نمونه برش مي توان Round Brilliant Cut را نام برد.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
(Emerald Cut (Step Cut
اين برش در سنگ هاي خامی که داراي شکل هندسي مستطيل و يا مربع هستند زده مي شود. گوشه هاي اين مستطيل و يا مربع برداشته شده تا از شکستگي سنگ جلوگيري گردد. صفحات اين برش باعث ايجاد رنگ بيشتر در سنگ شده ولي از طرف ديگر ناخالصي هاي موجود در سنگ را نمايان تر مي سازد. اين نوع برش براي سنگ هاي پاک و يا داراي ناخالصي کم که داراي غلظت رنگي خوبي مي باشند به کار مي رود.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Mixed Cut
اين برش معمولاً ترکيبي از برش هاي پله اي (Step) و برليان (Brilliant) مي باشد. به طور معمول در قسمت تاج برش برليان و در قسمت خيمه برش پله اي زده مي شود، البته گاهي هم به صورت برعکس نيز برش مي خورند. اين نوع برش معمولاً بر روي سنگ هاي ارزان قيمت مثل شيشه، انواع مختلف خانواده هاي کوارتز و يا سنگ هاي مصنوعي استفاده مي شود.
سنگ شناسی
سنگ شناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877