اسپکتروسکوپ

اسپکتروسکوپ

دستگاهي كه براي مشاهده كردن طيف ها و طول موجهاي جذب شده مورد استفاده قرار مي گيرد اسپکتروسکوپ        (Spectroscope) ناميده ميشود. وقتي نوري از سنگ عبور كند يا از سطح آن انعكاس پيدا كند و وارد اين دستگاه شود بصورت طيفهايي رنگي ديده خواهد شد و توسط اين دستگاه طول موجهايي كه جذب سنگ شده اند، بصورت يك سري خطوط نازك (Line) يا پهن (Band) تيره ديده مي شوند که گوياي غيبت اين طول موج ها در اسپکتروسکوپ است. اين خطوط نازك يا پهن نقشي را بوجود مي آورند كه به آنها طيف هاي جذبي ميگويند كه در هر سنگ مشخص و جداگانه بوده و در شناسايي سنگ ها بسيار مهم مي باشند. يكي از خواص مهم اين دستگاه نسبت به ديگر دستگاههاي گوهرشناسي اين است كه مي توان آنرا براي شناسايي سنگهاي طبيعي (Natural)، مصنوعي (Synthetic)، بهسازي شده (Enhanced)، شفاف (Transparent)، کدر (Opaque)، صيقل خورده (Polished) و صيقل نخورده (Unpolished)، خارج از محدوده رفرکتومتر (Over The Limit)، سنگ سواره (Mounted)، پياده (Loose) بكار برد.
جهت تهیه این ابزار می توانید با بخش فروش مجتمع به شماره 22884877 (6خط) تماس حاصل فرمایید.

Date

09 خرداد 1395

Categories

ابزار گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877