سنگ رنگی و مروارید

سیستم های کریستالی - بخش دوم

سيستم هگزگونال (Hexagonal System):
در سيستم هگزاگونال تراکم اتمي در جهت محور هاي افقي A1، A2 و A3 يکسان بوده، چون با هم برابرند ولي اين سه محور با محور عمودي C نابرابر مي باشند. در نتيجه در اين سيستم کريستالي دو تراکم متفاوت وجود دارد و وقتي نور وارد اين سيستم کريستالي مي شود به دو پرتو نوري تقسيم شده و کريستال هايي که به اين سيستم رشد مي کنند داراي شکست دوگانه هستند. همانند خانواده بریل، Benitoid (بنیتویت)
ويژگي هاي اين سيستم:
1. داراي چهار محور کريستالي است. (A1=A2=A3≠C)
2. هر سه محورهاي افقي با هم برابر بوده و با زاويه 60 درجه نسبت به هم قرار گرفته اند.
3. محور عمودي C معمولاً بلند تر و يا کوتاه تر از محور هاي افقي است.
گوهرپارسیان Hexagonal System
گوهرپارسیان Hexagonal - Dipyramid
گوهرپارسیان Beryl
گوهرپارسیان Benitoid
سيستم تريگونال (Trigonal System):
در سيستم تريگونال همانند سيستم هگزگونال، تراکم اتمي در جهت محور هاي افقي A1، A2 و A3 يکسان بوده، چون با هم برابرند ولي با محور عمودي C نابرابر مي باشد در نتيجه در اين سيستم کريستالي دو تراکم متفاوت وجود دارد و وقتي نور وارد اين سيستم کريستالي مي شود به دو پرتو نوري تقسيم شده و کريستال هايي که به اين سيستم رشد مي کنند داراي شکست دوگانه هستند. خانواده کوارتز، خانواده کروندوم، تورمالین
ويژگي هاي اين سيستم:
1. داراي چهار محور کريستالي است. (A1=A2=A3≠C)
2. هر سه محورهاي افقي با هم برابر بوده و با زاويه 60 درجه نسبت به هم هستند.
3. محور عمودي C معمولاً بلند تر و يا کوتاه تر از محور هاي افقي است.
گوهرپارسیان Trigonal System
گوهرپارسیان Dipyramid - Rhombohedron - Scalenohedron
گوهرپارسیان Quartz
گوهرپارسیان Tourmaline
گوهرپارسیان Corundum
سيستم ارتورمبيک (Orthorhombic System):
در اين سيستم سه محور کريستالي وجود دارد که هر سه عمود بر يکديگرند ولي با هم نابرابر هستند. به عبارت ديگر اين سيستم داراي سه تراکم نا برابر مي باشد ولي از آنجاييکه وقتي نور وارد اين سيستم کريستالي مي شود می تواند فقط در دو جهت متفاوت حرکت کند، در نتيجه گوهر هاي متعلق به اين سيستم، هم داراي شکست دوگانه هستند. کرایسوبریل، آندالوسایت، آیولایت، پریدوت، تانزانایت،توپاز،وریسایت
ويژگي هاي اين سيستم:
1. داراي سه محور کريستالي است. (A≠B≠C)
2. هر سه محور عمود بر يکديگر هستند.
3. هر سه داراي طول هاي نابرابر مي باشند.
گوهرپارسیان Orthorhombic System
گوهرپارسیان Prism - Dipyramid - Prism
گوهرپارسیان Crysoberyl
گوهرپارسیان Andalusite
گوهرپارسیان Iolite
گوهرپارسیان Peridot
گوهرپارسیان Tanzanite
گوهرپارسیان Topaz
گوهرپارسیان Variscite

درباره مجتمع

مجتمع گوهرپارسیان به عنوان اولین آموزشگاه و لابراتوار تخصصی گوهرشناسی و طراحی جواهرات در سال 1383 فعالیت رسمی خود را با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه کشوری طلا و جواهر با مجرب ترین اساتید حال حاضر در ایران با مدارک مرتبط و بین المللی از موسسات و دانشگاه های معتبر خارجی با هدف آموزش تخصصی و ارتقاء سطح علم گوهرشناسی در ایران آغاز نمود.

جستجوی گزارش آزمایشگاهی

ثبت نام دوره ها