Black Opal

Black Opal

انواع اپال

Boulder Opal

Boulder Opal

انواع اپال

crystal Opal

Crystal Opal

انواع اپال

Fire Opal

Fire Opal

انواع اپال

White Opal 2

White Opal

انواع اپال

Tanzanite

Cat Eye Tanzaite

خانواده زویسایت

Tanzanite

Tanzaite

خانواده زویسایت

Ruby in Zoisite

Ruby
in Zoisite

خانواده زویسایت

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Hiddenite

خانواده اسپدومن

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Kunzite

خانواده اسپدومن

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Emerald

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Aquamarine

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Bixbite

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Heliodor

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Morganite

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Goshenite

خانواده بریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Achroite

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Cat’s eye Tourmaline

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Multicolor Tourmaline

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Orange Tourmaline

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Rubillite

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Violet Tourmaline

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Watermelon Tourmaline

خانواده تورمالین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Colorless Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Blue sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Padparadcha

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Green Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Songea Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Pink Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Yellow Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Ruby

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Star Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Colorchange Sapphire

خانواده کروندوم

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Agate

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Carnelian

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Fire Agate

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Moss Agate

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Blood Stone

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Chrysoprase

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Jasper

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Onyx

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Dendritic Agate

خانواده کلسدونی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Amethyst

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Ametrin

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Citrine

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Rock crystal

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Rose Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Smokey Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Hawk's eye Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Cat's eye Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Aventurine Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Rutile Quartz

خانواده کوارتز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Alexandrite

خانواده کریسوبریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Cats eye Alexandrite

خانواده کریسوبریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Cats eye Chrysoberyl

خانواده کریسوبریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Chrysoberyl

خانواده کریسوبریل

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Pearl

مروارید

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Amber

کهربا

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Colorless Diamond

الماس بی رنگ

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Fancy Diamond

الماس فانتزی

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Jade

جید

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Lapis Lazuli

لاجورد

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Turquoise

فیروزه

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Sunstone

خانواده فلدسپار

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Moonstone

خانواده فلدسپار

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Labradorite

خانواده فلدسپار

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Andesine

خانواده فلدسپار

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Amazonite

خانواده فلدسپار

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Topaz

توپاز

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Fluorite

فلورین

گوهرشناسی,گوهرپارسیان

Sphene

اسفن

Enstatite

Enstatite

اینستاتایت

Zircon

Zircon

زیرکن

Pyrite

Pyrite

پایرایت

Larimar

Larimar

لاریمار

Variscite

Variscite

وریسایت

درباره مجتمع

مجتمع گوهرپارسیان به عنوان اولین آموزشگاه و لابراتوار تخصصی گوهرشناسی و طراحی جواهرات در سال 1383 فعالیت رسمی خود را با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه کشوری طلا و جواهر با مجرب ترین اساتید حال حاضر در ایران با مدارک مرتبط و بین المللی از موسسات و دانشگاه های معتبر خارجی با هدف آموزش تخصصی و ارتقاء سطح علم گوهرشناسی در ایران آغاز نمود.

جستجوی گزارش آزمایشگاهی